آموزش ساخت شناسه احراز هویت OAuth در PHP

کار کردن با شناسه احراز هویت OAuth و دیگر شناسه‌های احراز هویت مشابه، نیازمند استفاده از شناسه‌های موقتی است؛ چرا که شناسه‌های موقتی بین چندین سرویس وب، Handshakeهای منحصر به فردی ایجاد می‌کنند. نکته مهم این است که شناسه‌های نام‌برده، باید حتما منحصر به فرد، امن و تا حد ممکن طولانی باشند.

مقاله مرتبط:

با کدی که در ادامه به شما معرفی می‌کنیم، می‌توانید شناسه‌های موقتی را بدون اجزای اضافی، بسازید: 

// bin2hex(random_bytes($length))
$token = bin2hex(random_bytes(64));

/*
  Examples:

  39e9289a5b8328ecc4286da11076748716c41ec7fb94839a689f7dac5cdf5ba8bdc9a9acdc95b95245f80a00d58c9575c203ceb541507cce40dd5a96e9399f4a
  1c46538c712e9b5bf0fe43d692147004f617b494d004e29daaf33e4528f253db5d911a690856f0b77cfa98103c8231bffff869f179125d17d28e52bfadb9f205
  ...
*/

اگر شما از پی‌اچ‌پی ۷ (PHP 7) استفاده نمی‌کنید، می‌توانید از کد زیر بهره گیرید:

$token = bin2hex(openssl_random_pseudo_bytes(64));

دیدگاه‌های خود را با لیداوب در میان بگذارید.