نحوه نصب نسخه های مختلف PHP در اوبونتو

در حال حاضر سه نسخه  پی اچ پی، یعنی 5.6، 7.0 و 7.1 وجود دارد و نسخه های 5.3، 5.4, 5.5 به پایان عمر خود رسیده اند و دیگر پشتیبانی نمی‌شوند .

در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه تمام نسخه های پشتیبانی شده را روی وب سرورهای Apache و Nginx نصب کنیم و همچنین توضیح خواهیم داد که چگونه نسخه پیش فرض PHP را در سیستم عامل اوبونتو انتخاب کنیم.

توجه داشته باشید که PHP 7.x نسخه پایدار و پشتیبانی شده در مخازن نرم افزار اوبونتو است، شما می توانید این را با اجرای دستور apt در زیر تایید کنید.

$sudo apt show php
OR
$ sudo apt show php -a

که بازدن این دستورات اطلاعات زیر به شما نمایش داده خواهد شد.

Package: php
Version: 1:7.0+35ubuntu6
Priority: optional
Section: php
Source: php-defaults (35ubuntu6)
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers 
Original-Maintainer: Debian PHP Maintainers 
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 11.3 kB
Depends: php7.0
Supported: 5y
Download-Size: 2,832 B
APT-Sources: http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 Packages
Description: server-side, HTML-embedded scripting language (default)
PHP (recursive acronym for PHP: Hypertext Preprocessor) is a widely-used
open source general-purpose scripting language that is especially suited
for web development and can be embedded into HTML.
.
This package is a dependency package, which depends on Debian's default
PHP version (currently 7.0).

برای نصب نسخه پیش فرض PHP از مخازن نرم افزار اوبونتو، از دستور زیر استفاده کنید.

$ sudo apt install php

نصب php نسخه (5.6,5.7,7.1) روی ابونتو با استفاده از PPA

1- در ابتدا Ondřej Surý PPA را برای نصب نسخه های مختلف (PHP 5.6, PHP 7.0 ,PHP 7.1) به سیستم عامل ابونتو اضافه میکنیم :

$ sudo apt install python-software-properties
$ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

اضاه کردم PPA به ابونتو

2- سپس سیتم را به صورت زیر به روزرسانی کنید :

$ sudo apt-get update

3- سپس نسخه های پشتیبانی شده مختلف PHP را به صورت زیر نصب کنید.

نصب php روی وب سرور آپاچی

$ sudo apt install php5.6   [PHP 5.6]
$ sudo apt install php7.0   [PHP 7.0]
$ sudo apt install php7.1   [PHP 7.1]

نصب php روی وب سرور Nginx 

$ sudo apt install php5.6-fpm   [PHP 5.6]
$ sudo apt install php7.0-fpm   [PHP 7.0]
$ sudo apt install php7.1-fpm   [PHP 7.1]

4- برای نصب هر ماژول PHP، به سادگی نسخه پی اچ پی را مشخص کنید و از قابلیت تکمیل خودکار استفاده کنید تا همه ی ماژول ها را به صورت زیر مشاهده کنید.

------------ press Tab key for auto-completion ------------ 
$ sudo apt install php5.6 
$ sudo apt install php7.0 
$ sudo apt install php7.1 

جستجوی ماژول های php

5- حالا شما می توانید ماژول های مورد نیاز PHP را از لیست نصب کنید.

------------ Install PHP Modules ------------
$ sudo apt install php5.6-cli php5.6-xml php5.6-mysql 
$ sudo apt install php7.0-cli php7.0-xml php7.0-mysql 
$ sudo apt install php7.1-cli php7.1-xml php7.1-mysql 

6- در نهایت، نسخه پیش فرض PHP خود را که در سیستم شما مورد استفاده قرار گرفته است، بررسی کنید.

$ php -v 

چک کردن نسخه php در ابونتو

تنظیم نسخه پیش فرض پی اچ پی در اوبونتو

7- شما می توانید نسخه پیش فرض پی اچ پی را که در سیستم با فرمان update-alternatives استفاده می شود را تنظیم کنید، پس از تنظیم آن، نسخه PHP را چک کنید تا به صورت زیر تایید شود.


------------ Set Default PHP Version 5.6 ------------
$ sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php5.6

تنظیم پیشفرض php نسخه 5.6 در ابونتو

------------ Set Default PHP Version 7.0 ------------
$ sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.0

تنظیم پیش فرض php نسخه 7 در ابونتو

------------ Set Default PHP Version 7.1 ------------
$ sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.1

تنظیم پیش فرض php نسخه 7.1 در ابونتو

8- برای تنظیم نسخه PHP که با وب سرور آپاچی کار می کند، از دستورات زیر استفاده کنید. ابتدا نسخه فعلی را با دستور a2dismod غیرفعال کنید و سپس آن را با دستور a2enmod فعال کنید.

$ sudo a2dismod php7.0
$ sudo a2enmod php7.1
$ sudo systemctl restart apache2

فعال و غیر فعال کردن ماژول های مختلف php در ابونتو

9- پس از تعویض از یک نسخه به دیگری، می توانید فایل پیکربندی پی اچ پی خود را با اجرای دستور زیر پیدا کنید.

------------ For PHP 5.6 ------------
$ sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php5.6
$ php -i | grep "Loaded Configuration File"
------------ For PHP 7.0 ------------
$ sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.0
$ php -i | grep "Loaded Configuration File"
------------ For PHP 7,1 ------------
$ sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.1
$ php -i | grep "Loaded Configuration File"

پیدا کردن فایل تنظیمات php در ابونتو