آشنایی با Laravel Craftsman CLI

Laravel Craftsman یک CLI برای کرافت کردن assetهای لاراول برای هر پروژه‌ای است که توسط مایک اریکسون ارائه شده است. همراه لیداوب باشید.


این پروژه متکی بر Laravel Zero بوده و پکیجی از ابزارهای CLI می‌باشد که به صورت گلوبال نصب می‌شوند:

composer global require codedungeon/laravel-craftsman

شما می‌توانید تمام assetها را برای یک راه اندازی model/view/controller و با استفاده از فرمان craft:all ایجاد کنید:

laravel-craftsman craft:all Post \
 --model App/Models/Post \
 --tablename posts \
 --rows 50 \
 --extends layouts.app \
 --section content

توجه داشته باشید که این فرمان به توسعه فایل  layouts/app.blade.php در فایل‌های قالب هم رسیدگی می‌کند. در اینجا، یک نمونه از readme وجود دارد که می‌توانید برای ایجاد یک فایل مایگریشن که با تعریف جدول و به کار بردن گزینه --field کامل می‌شود، استفاده کنید:

--fields fname:[email protected]:nullable,lname:[email protected]:nullable,email:[email protected]:nullable:unique,dob:datetime,notes:text,deleted_at:timezone

# results in...
Schema::create('contacts', function (Blueprint $table) {
  $table->bigIncrements('id');
  $table->timestamps();
  $table->string('fname', 25)->nullable();
  $table->string('lname', 50)->nullable();
  $table->string('email', 80)->nullable()->unique();
  $table->datetime('dob');
  $table->text('notes');
  $table->timezone('deleted_at');
});

این پروژه همچنین به شما اجازه پیکربندی قالب‌های به کار رفته برای فایل‌های تولیدی با زبان قالب Mustache را هم می‌دهد. در اینجا، یک نمونه از تمپلیت‌های class در زمان نوشتن را مشاهده می‌کنید:

<?php

namespace {{namespace}};

class {{model}}
{
  {{#constructor}}
  function __construct() {}
  {{/constructor}}
}

می‌توانید پس از نصب پکیج به صورت گلوبال و افزودن آن به path، با اجرا کردن laravel-craftsman list در خط فرمان، لیست فرامین را مشاهده کنید.  

مطالعه مقالات بیشتر در لیداوب:

با مقالات لیداوبدر زمینه‌های لاراول و طراحی سایت همراه باشید.